Stichting Zero Emissie beëindigt activiteiten na behaalde successen

 

MEDIO JULI 2017 ZAL DEZE WEBSITE WORDEN OPGEHEVEN

 

In vier jaar tijd heeft de Stichting Zero Emissie Busvervoer (SZEB) een succesvolle omslag tot stand weten te brengen naar openbaar busvervoer met energie-efficiënte elektrisch aangedreven bussen zonder emissies uit de uitlaat en met behoud van een goed en betaalbaar openbaar vervoer. In 2012 hebben de vervoerspartijen zich in de Green Deal Zero Emissie Openbaar Busvervoer achter de doelstelling geschaard dat het hele openbaar busvervoer in 2025 zero emissie zal zijn. De Europese Commissie heeft met een ELENA-subsidie de middelen verschaft, waarmee de haalbaarheid daarvan in Brabant en Limburg kon worden aangetoond. En met de ondertekening van het Bestuursakkoord Zero Emissie Regionaal Openbaar Vervoer Per Bus op 15 april jl.  is de nationale realisatie daarvan bekrachtigd. Het point of no return is gepasseerd. Zie ook onderstaande film:

szeb film

 

Het succes is bereikt doordat de Stichting erin is geslaagd de samenwerking in de gehele keten van vervoerders, producenten en overheden tot stand te brengen. De samenwerking is onderbouwd met een TCO-model (Total Cost of Ownership) dat de belangen van alle partijen en maatschappelijke effecten in balans brengt. Marijke van Haaren, voorzitter van de stichting: "De stichting heeft niet alleen nieuwe technologie onder de aandacht gebracht. Zij heeft vooral laten zien dat het openbaar vervoer verduurzaamd kan worden door anders met concessies om te gaan, waarbij meerdere partijen samenwerken - publiek en privaat".

Klinkend resultaat is dat in Limburg nagenoeg alle bussen en in Noord-Brabant een groot deel van de vloot in 2025 elektrisch zullen zijn (samen ca 535 bussen). De eerste elektrische bussen rijden al. Eind van dit jaar zal dat zijn uitgebreid naar een zestigtal elektrische bussen in ’s-Hertogenbosch, Venlo en Maastricht.  Noord-Brabant en Limburg zetten in op gebruik van groene energie. Daarmee wordt well-to-wheel meer dan 70% energie bespaard, wint het klimaat doordat de uitstoot van CO2 tot nul wordt gereduceerd en verbetert de luchtkwaliteit doordat NOx en fijnstofemissie uit de uitlaat verdwijnen.

Staatssecretaris Dijksma: “Noord-Brabant en Limburg laten nu al zien dat uitstootvrije bussen een slimme investering zijn voor zowel ons milieu als de economie. We krijgen schonere steden en ook worden minder broeikasgassen uitgestoten die slecht zijn voor het klimaat. Het geeft bovendien een flinke impuls aan de positie die we als Nederland willen innemen in het verduurzamen van ons stads- en streekvervoer. Nederlandse bedrijven die technieken ontwikkelen en bussen produceren profiteren ook van deze aanpak.”

De Stichting draagt de verdere realisatie nu over aan de direct verantwoordelijken voor het openbaar busvervoer: de aanbestedende overheden, de vervoersbedrijven en de industrie. Het IPO en ministerie van Infrastructuur en Milieu nemen de verantwoordelijkheid om het erfgoed van de stichting samen met de ketenpartners te borgen. Het door de Stichting ontwikkelde TCO-model zal daarbij worden overgedragen aan de Stichting CROW, een onafhankelijke kennisorganisatie op het gebied van infrastructuur, openbare  ruimte en verkeer en vervoer. Daarmee zullen de kennis en ervaring, het netwerk en het TCO-model blijvend ingezet kunnen worden om de doelstelling van zero emissie openbaar vervoer in 2025 te realiseren.