Stichting Zero Emissie Busvervoer zet volgende stap op weg naar Zero Emissie Busvervoer in 2025!

De Stichting Zero Emissie Busvervoer (SZEB) beschikt sinds kort over de eerste noodzakelijke pijler voor de transitie naar Zero Emissie Busvervoer in 2025. Met Europese middelen uit de ELENA- faciliteit is een basis publiek en privaat Total Cost of Ownership (TCO)-model gerealiseerd dat inzicht verschaft in de publieke en private kosten en baten van diverse Zero Emissie Busvervoer scenario’s.

In de komende tijd zal de inzet van de SZEB vooral gericht worden op de tweede pijler van haar werkwijze, nl. een intensivering van de samenwerking tussen alle ketenpartners, opdrachtgevers, opdrachtnemers, maakindustrie, kennisinstellingen, duurzame energieleveranciers en infrastructuur-bouwers. De Stichting zal zich vanaf nu met name richten op het tot stand brengen van deze samenwerking. Volgens de SZEB de conditio sine qua non voor een succesvolle transitie.

Deze focusverschuiving leidt tevens tot een aanpassing in het bestuur van de SZEB. Mede-initiatiefnemer de heer D.J. van Swaay, zal zich vanaf 1 mei 2014 buiten de SZEB verder richten op de brede toepasbaarheid van het ontwikkelde TCO-model, o.a. voor personenauto’s en vrachtauto’s. De ruimte in de bestuurssamenstelling zal worden ingevuld met een vertegenwoordiger van een marktpartij die vooral de samenwerkingsstrategie van de Stichting verder kan ondersteunen.

Dit model stelt publieke en private partijen in staat om vanuit verschillende scenario’s de resultaten, investeringen, kansen en risico’s te inventariseren die Zero Emissie Busvervoer met zich meebrengt. Marijke van Haaren, voorzitter van het bestuur van de SZEB, vindt de oplevering van het basismodel Total Cost of Ownership over de hele keten een mijlpaal in het bestaan van de Stichting. Zo ontstaat voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer inzicht in de kosten en de opbrengsten van de transitie naar duurzaam, goed en betaalbaar OV. In samenspraak met de publieke en private partijen en aan de hand van de pilots zal de Stichting ZEB het basis TCO-model verder uitbouwen, verfijnen en breed beschikbaar maken.

De grootste uitdaging voor de Stichting begint nu! Is de SZEB in staat om door middel van de door haar geïnitieerde pilots ook daadwerkelijk publiek en privaat zo met elkaar te laten samenwerken, dat zij versneld overgaan tot het inrichten van Zero Emissie Concessies, bij een publiek financieringsniveau van vandaag?

Het bestuur dankt de heer D.J. van Swaay voor zijn inzet voor de Stichting en vooral voor zijn kennis en kunde bij het opzetten van het basis TCO-model. Zijn rol is voor het bereiken van het eerste doel van de Stichting onmisbaar geweest. Het bestuur weet in hem een warm pleitbezorger van de doelstellingen van de Stichting.

Voor meer informatie:

Mw. E. Lastdrager

Programma Directeur

+31 6 51834386

 

Voor meer informatie over de Stichting:

www.zero-emissiebusvervoer.nl

Stationsplein 1, 3818 LE Amersfoort
Postbus 907, 3800 AX Amersfoort
+31 33 4677615
+31 6 12827267