SZEB in SER deelrapport Brandstoftafel 'Wegvervoer Duurzaam Elektrisch'

Op maandag 30 juni 2014 is de Duurzame brandstofvisie met LEF aangeboden aan staatssecretaris Wilma Mansveld van IenM en voorzitter Pieter van Geel van de Mobiliteitstafel van de Borgingscommissie Energieakkoord. Met deze ambitieuze en realistische visie kiest Nederland voor een plek in de Europese voorhoede op het gebied van duurzame mobiliteit.

De visie is een vervolg op het Energieakkoord voor duurzame groei waarin ambitieuze langetermijndoelen voor vervoer in Nederland zijn opgenomen om de uitstoot van schadelijke broeikasgassen te verminderen. 
Afgelopen half jaar hebben meer dan 100 partijen tijdens een zestal sessies hieraan gewerkt: bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, centrale en decentrale overheden en kennisinstellingen.

De grote uitdaging van dit traject was om de individuele brandstofsporen van voertuigen, vaartuigen, vliegtuigen en treinen aan elkaar te verbinden. 
In de visie staat beschreven welke duurzame brandstoffen ingezet kunnen worden en hoe vervoersmiddelen efficiënter gemaakt kunnen worden om een bijdrage te leveren aan de klimaatdoelen (CO2 reductie) en de verbetering van de leefomgeving en te kunnen profiteren van groene groei. 
De Brandstofvisie vormt de basis voor een Actieprogramma dat in de tweede helft van 2014 wordt opgesteld.

De deelrapporten zijn onder verantwoordelijkheid van de voorzitters van de brandstoftafels tot stand gekomen. Marijke van Haaren, voorzitter van de Stichting Zero Emissie Busvervoer (SZEB) en lid van het Formule E-team, heeft namens SZEB meegewerkt aan het deelrapport Brandstoftafel Wegvervoer Duurzaam Elektrisch. SZEB is dan ook verheugd u te kunnen meedelen dat dit heeft geleid tot afspraken voor het openbaar vervoer, in lijn met de doelstelling van de Stichting. 

Het opleveren van dit document is een belangrijke stap in het realiseren van de doelstelling van de Stichting Zero Emissie Busvervoer. De Brandstofvisie vormt de basis voor een Actieprogramma dat in de tweede helft van 2014 wordt opgesteld. Ook daar zal zowel het Bestuur van de Stichting als ook het programmabureau actief bij worden betrokken.

In het Actieprogramma worden i.s.m. de markt diverse onderdelen nader uitgewerkt met als doel te komen tot een beleid op het gebied van normering en regelgeving, subsidiëring van R&D en innovatie, flankerend beleid in diverse vormen gericht op zero emissie busvervoer.

Hierbij de link naar het hoofdrapport en de verschillende deelrapporten waaronder het deelrapport “Wegvervoer Duurzaam Elektrisch”: http://www.energieakkoordser.nl/nieuws/brandstofvisie.aspx