Motie Van Veldhoven

Door het Tweede Kamerlid mevrouw Van Veldhoven (D66) is op 30 oktober jl. is motie ingediend met betrekking tot de transitie naar zero emissie busvervoer. De Staatssecretaris mevrouw Van Mansveld heeft hierop gereageerd. De motie en de reactie treft u hieronder:

Motie:

De Kamer

Gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat een transitie naar zero emissie busvervoer een belangrijke bijdrage kan leveren aan een gezondere en schonere lucht, en innovatie en werkgelegenheid kan bevorderen,

Overwegende dat de ambitie van de openbaar vervoerssector om de gehele busvloot van 5000 stuks in 2026 op zero emissie te krijgen breed wordt ondersteund, en dat in de periode 2016-2020 een belangrijk aandeel van de Nederlandse bussen vervangen zal worden,

Overwegende dat dit kansen biedt, mits er een optimale samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven en vervoerders tot stand kan worden gebracht,


Verzoekt de regering,

- met lokale en regionale overheden en de openbaar vervoer sector (in het NOVB/ROVB) en met betrokkenheid van het bedrijfsleven, een uitrol- en investeringsagenda uit te werken, waarin knelpunten in regelgeving en praktijk onderzocht en opgelost worden,

- Daarbij ook de inrichting te bespreken van een investeringsfonds (gefinancierd door Rijksoverheid, regionale overheden, bedrijfsleven en de EU gezamenlijk) om de uitrol financieel mogelijk te maken

- Ervoor te zorgen dat eventuele voorstellen die hieruit voortvloeien, waar passend, ook kunnen worden opgenomen in het actieplan duurzame brandstoffenmix dat in het kader van het SER energieakkoord wordt voorbereid,

- de Kamer voor de zomer 2015 over de voortgang te informeren,

En gaat over tot de orde van de dag,

Van Veldhoven

Antwoord van de Staatssecretaris:

Mevrouw Van Veldhoven vroeg naar emissievrije bussen. Zij vroeg mij in overleg te gaan met vervoerders, producenten, gemeenten en provincies om zo snel mogelijk en zo breed mogelijk over te gaan op emissievrije bussen. Schone lucht is een van de beleidsprioriteiten. We merken dat het met name in de steden nog best ingewikkeld is om een aantal problemen op te lossen. Ik ben ook blij met de samenwerking met de stichting Zero Emissie Busvervoer. Daar werk ik samen met al die partijen die mevrouw Van Veldhoven noemde. Zo snel mogelijk emissievrije bussen in de steden, dat klinkt natuurlijk geweldig.