Nieuwsbrief activiteiten SZEB

Graag informeren wij u over de activiteiten, die door de Stichting Zero Emissie Busvervoer in het afgelopen half jaar zijn ontplooid.

In de bijeenkomst van de Raad van Advies van 1 juni van het afgelopen jaar is besproken dat de transitie naar zero emissie busvervoer door de Stichting succesvol op gang is gebracht en het logische moment is gekomen om de activiteiten van de Stichting over te dragen aan de betrokken markt- en overheidspartijen. Daarnaast is aan de orde gekomen dat het Bestuur van de Stichting het ELENA-programma van de Europese Investeringsbank (EIB) zorgvuldig zal afronden alvorens dit gebeurt. Daartoe behoort ook het verankeren van de resultaten van dat programma, het delen van de opgedane kennis en het overdragen TCO-model aan een nieuwe beheerorganisatie.

Ter voorbereiding van de overdracht van het TCO-model vond op 12 februari jl. de Werkconferentie “Kennisdeling Zero Emissie Busvervoer” plaats in het hoofdkantoor van Royal HaskoningDHV te Amersfoort. Hier werd ook informatie gedeeld over de laatste ontwikkelingen rond de Bestuursovereenkomst Zero Emissie Busvervoer tussen Rijk, Provincies en Metropoolregio’s als context van het gebruik van het TCO-model. De deelnemers konden meedenken over de vormgeving van de toekomstige governance van het TCO-model. 

 

Resultaten van het afgelopen half jaar

 

Vastleggen van investeringen

De met de EIB overeengekomen doelstelling van het ELENA-programma betreft het bereiken van een investeringsvolume van tenminste 50 miljoen Euro. In de afgelopen maanden zijn enkele honderden zero emissie bussen in concessies gecontracteerd en inmiddels rijden de eerste zero emissie bussen in de reguliere dienstuitvoering. In totaal is daarmee een investering in zero emissie bussen en in oplaadinfrastructuur gemoeid van circa 162 miljoen Euro, dus meer dan driemaal het afgesproken niveau.

Dit is een belangrijk resultaat van de strategische partnerschappen die zijn gebouwd tussen alle betrokkenen op diverse niveaus: concessie-verleners, gemeenten, vervoerders, producenten, financiële instellingen, kennisinstellingen en belangenorganisaties. Het bereiken hiervan was complex, omdat traditionele manieren van denken en werken moesten worden aangepast aan denk- en werkwijzen, die nieuwe technologie met zich meebrengt. De Green Deal Zero Emissie Openbaar Busvervoer die de Stichting in oktober 2012 samen met de Rijksoverheid heeft afgesloten en de Europese subsidie uit het ELENA-programma hebben dit succes mogelijk gemaakt.

 

Verder ontwikkelen van het TCO-model

Het TCO-model was daarbij van grote waarde. Doordat verschillende alternatieven snel en eenvoudig doorgerekend kunnen worden, ontstaat een objectieve basis voor discussie. Ook onzekerheid over haalbaarheid en kosten wordt zo gereduceerd. Het TCO-model is inmiddels verder verbeterd met ervaringen van gebruikers en gevalideerd door TNO. Het is daarmee beschikbaar voor de invoer van monitoringsresultaten van pilotprojecten en voor het vergelijken van verschillende technieken. Met deze input kunnen weer meer en betere default waarden worden bepaald. 

 

Verlenging van het ELENA programma in 2016

De oorspronkelijke einddatum van het ELENA-programma was 27 november 2015. In de tweede helft van 2015 heeft de Stichting zich daarom maximaal ingezet om het ELENA-programma in Noord-Brabant en Limburg goed af te ronden. Omdat zowel de participerende provincies Noord-Brabant en Limburg als de Stichting van mening waren dat voortzetten van het programma in 2016 een duidelijke meerwaarde zou opleveren, is de EIB verzocht om het programma enige tijd te mogen doorzetten. De EIB is akkoord is gegaan met een verlenging onder voorwaarde van verdere verankering van de resultaten en verhoging van het investeringsniveau. De Stichting kan daardoor ook de pilots langer begeleiden, zorgen voor een goede en onafhankelijke governance van het TCO-model in de toekomst en aandacht besteden aan kennisdeling.

 

Voorgenomen activiteiten in 2016

 

Afronding van het ELENA-programma

Op dit moment is de verwachting van de Stichting dat de grootste extra bijdrage aan investeringsniveau voor eind april gerealiseerd zal zijn en het niveau daarna niet significant verhoogd zal worden. Daarmee is eind april tevens het einde van de periode waarbinnen activiteiten subsidiabel zijn en daarmee de waarschijnlijke einddatum van het project. Tot die tijd zet de Stichting maximaal in op het verhogen van het investeringsniveau, op de begeleiding van de pilots en van de daadwerkelijke instroom van zero emissiematerieel in de nieuwe concessies, op verder vervolmaken van het TCO-model en vormgeving van de governance daarvan, alsmede op kennisdeling. Na afronding van de projectactiviteiten volgt een periode waarin eventuele vragen van de EIB en EC-auditors zullen worden beantwoord.

 

Overdracht van het TCO-model

In de periode van medio februari tot eind april zal mede basis van de uitkomsten van de Werkconferentie de governance van het TCO-model worden vormgegeven. CROW-KpVV is de beoogde beheerorganisatie. Beoogd overdrachtsmoment is 28 / 29 april tijdens het UITP-congres (zie hierna).

 

Slotmanifestatie

De Stichting heeft de intentie haar eindresultaten te presenteren op 28 en 29 april 2016 tijdens een voorgenomen UITP-congres over Duurzame Mobiliteit in het kader van het Europese voorzitterschap.